Leveringsvoorwaarden


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVOORT VOF /GRAVEERCENTRALE.NL

Artikel 1 Algemeen

1. De algemene leveringsvoorwaarden van Havoort VOF, zijn van toepassing op alle leveringen van graveercentrale. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. Bij tegenspraak tussen het bepaalde in de algemene leveringsvoorwaarden van graveercentrale prevaleren te allen tijde de algemene leveringsvoorwaarden.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Graveercentrale, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Prijzen

1. Alle prijzen op de website van graveercentrale staan zowel inclusief als exclusief het huidig geldende BTW tarief.
2. Voor de producten worden prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Graveercentrale.nl onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten. Graveercentrale heeft het recht om de consument, voor levering, cq acceptatie, te informeren over prijsfouten.
3. De producten van graveercentrale worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.
4. Indien de afnemer niet akkoord gaat met de prijswijziging heeft graveercentrale als mede de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.
5. Heeft u een bestelling geplaatst, dan zorgt graveercentrale ervoor, dat de bestelling bij u wordt thuisbezorgd. voor afhandelings-, verpakkings-, en portokosten wordt u een bijdrage van euro in rekening gebracht. Per bestelling betaalt u slechts een maal de verzendkosten ongeacht het aantal bestelde artikelen. Wanneer u onder rembours bestelt, dan berekenen wij extra voor de rembourskosten, hiermee verklaart u zich als klant van graveercentrale akkoord.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij graveercentrale om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Graveercentrale is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Graveercentrale kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Graveercentrale daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Graveercentrale anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Graveercentrale niet tot de levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van het aanbod van Graveercentrale op het internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats na ontvangst van uw bestelling door Graveercentrale. Bij acceptatie ontvangt de afnemer een bevestiging, mondeling, via E-mail of anders.
2. Graveercentrale is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Graveercentrale dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

1. Indien uw bestelling nog niet is verzonden, kunt u binnen 7 dagen in overleg uw order kosteloos annuleren.
2. De consument is niet gerechtigd om de graveer bestelling na levering te retourneren, daar alle gegraveerde artikelen uniek en exclusief in opdracht voor de afnemer zijn gemaakt.
3. Foutief opgegeven teksten worden nooit vergoed of hersteld en zijn volledig voor eigen risico van de afnemer.
4. Foutief uitgevoerde teksten door Graveercentrale worden opnieuw uitgevoerd maar geeft de afnemer geen recht op geld terug. Afnemer verplicht zich bij een reclamatieonderzoek het overtuigende bewijs schriftelijk te leveren.

Artikel 6 Levering

1. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
2. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de afnemer nadat graveercentrale hem heeft verwittigd. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
3. Opgegeven levertijden van Graveercentrale zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de levertermijn zal Graveercentrale u dat via E-mail melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer Graveercentrale schriftelijk in gebreke te stellen. De afnemer is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren. Graveercentrale kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade in deze in welke hoedanigheid dan ook die hieruit voort zou kunnen komen.
4. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Graveercentrale de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Indien Graveercentrale gegevens behoeft van de afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de afnemer deze aan Graveercentrale ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 7 Garantie

1. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de afnemer van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt Graveercentrale.nl.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode die door een fabrikant, importeur en leverancier van het gegraveerde product word gegeven .
4. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan de fabriek -en Importeurs garanties, zal Graveercentrale de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door afnemer, naar keuze van Graveercentrale vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de afnemer zich reeds nu de vervangen zaak aan Graveercentrale te retourneren en de eigendom daarover aan Graveercentrale te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Graveercentrale, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Graveercentrale in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 8 Monsters en modellen

1. Indien door Graveercentrale een model of monster is getoond of verstrekt aan afnemer, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Graveercentrale blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
Artikel 10 Onderzoek, reclames
1. De afnemer is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Graveercentrale te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Graveercentrale met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Graveercentrale gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-,verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Graveercentrale en op de wijze zoals door Graveercentrale aangegeven.
5.De afnemer geeft Graveercentrale een termijn van 14 dagen om het gebrek op te lossen indien bewezen is dat er sprake is van een gebrek, bij een gebrek geld geen geld terug maar word een product geleverd.

Artikel 11 Risico-overgang

1.        Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer over op het moment waarop deze aan de afnemer juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de afnemer of van een door de afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.
2.        Kiest de afnemer voor niet aangetekende,verzekerde  postverzending neemt de afnemer het risico van verlies,diefstal en transportschade geheel voor eigen rekening.
Artikel 12 Prijsverhoging
1. Indien Graveercentrale met de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Graveercentrale niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 13 Betaling

1. Indien de afnemer gebruik maakt van vooruitbetaling, verzendt Graveercentrale de goederen zodra de betaling op onze rekening is bijgeschreven. Doorgaans duurt dit vijf werkdagen dit is altijd onder voorbehoud.
2. Indien Graveercentrale aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor rekening van de afnemer.
3. Indien de afnemer kiest voor rembourszending zullen de kosten daarvan doorberekend worden en bij weigering van afname zal Graveercentrale artikel 6 punt 2 van deze leveringsvoorwaarden hanteren.. De verzending zal worden omgezet in een vordering.
4. Graveercentrale heeft het recht om ontstane openstaande vorderingen voortvloeiende uit niet geaccepteerde rembourszending uit handen te geven aan gerechtelijke incassobureaus.
Alle ontstane gemaakte meerkosten zullen de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Vrijwaringen

1. De afnemer vrijwaart Havoort vof/Graveercentrale onherroepelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en copyrights op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt ook bij een vrijblijvende offerte.
2. Indien de afnemer aan Havoort VOF /Graveercentrale informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen, patenten, licentie verplichtingen en defecten. Havoort VOF kan de afnemer hiervoor aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Artikel 16 Auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Graveercentrale de rechten en bevoegdheden voor die graveercentrale toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Graveercentrale tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Graveercentrale, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Graveercentrale eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen door hem zonder voorafgaande toestemming van Graveercentrale worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Graveercentrale behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Aansprakelijkheid.

6.De opdrachtgever is zelf volledig aansprakelijk voor het auteursrecht en Copyrights en geeft Havoort vof een volledige vrijwaring van auteursrechtelijke claims.
1. Indien door Graveercentrale geleverde zaken gebrekkig zijn is de aansprakelijkheid van Graveercentrale jegens afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder garanties geregeld van fabrikanten en leveranciers.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Graveercentrale beperkt tot het herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs met een afschrijving.
3. Onverminderd het bovenstaande is Graveercentrale niet aansprakelijk indien schade is te wijten aan opzet schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van afnemer.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan bewezen opzet of grove schuld van Graveercentrale of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop graveercentrale geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Graveercentrale niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. Graveercentrale heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Graveercentrale zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzover Graveercentrale ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Graveercentrale gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19
1. De rechter in de vestigingsplaats van Graveercentrale is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Graveercentrale het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20

1. Op elke overeenkomst tussen Graveercentrale en de Europese afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.